Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Autodemontagebedrijf Bastiaan

1. Definities

a. Bastiaan Auto’s: Verwijst naar het autodemontagebedrijf Bastiaan, gevestigd op [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

b. Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Bastiaan Auto’s.

c. Overeenkomst: De wederzijdse overeenkomst tussen Bastiaan Auto’s en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van Bastiaan Auto’s.

3. Wet- en Regelgeving

a. Bastiaan Auto’s handelt te allen tijde in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van autodemontage, milieu, en consumentenbescherming.

b. Bastiaan Auto’s conformeert zich aan de voorschriften van de Wet milieubeheer, inclusief de juiste verwerking en recycling van autowrakken en gebruikte auto-onderdelen.

4. Aanbiedingen en Overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen van Bastiaan Auto’s zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

b. De overeenkomst tussen Bastiaan Auto’s en de klant komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte of prijsopgave.

5. Levering van Onderdelen

a. Bastiaan Auto’s levert gerecyclede auto-onderdelen van hoge kwaliteit, zorgvuldig gecontroleerd en conform de geldende normen.

b. De klant dient de geleverde onderdelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken of tekorten onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bastiaan Auto’s.

6. Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen de afgesproken termijn en conform de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur.

b. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Bastiaan Auto’s gerechtigd rente en incassokosten in rekening te brengen conform de wettelijke bepalingen.

7. Aansprakelijkheid

a. Bastiaan Auto’s is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de demontage van voertuigen op verzoek van de klant, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

b. De klant vrijwaart Bastiaan Auto’s van alle aansprakelijkheid voor schade aan derden die voortvloeit uit het gebruik van geleverde auto-onderdelen.

8. Privacy en Gegevensverwerking

a. Bastiaan Auto’s handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

a. Op alle overeenkomsten tussen Bastiaan Auto’s en de klant is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen tussen partijen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, is de bevoegde rechter in [plaats] exclusief bevoegd.

10. Wijziging van Voorwaarden

a. Bastiaan Auto’s behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment van publicatie op de website of anderszins kenbaar gemaakt aan de klant.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op [datum].